Sturm en Dekker

Verantwoord Ondernemen

Binnen de sectoren waarin de Sturm en Dekker bedrijven actief zijn, wordt steeds meer waarde gehecht aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook Sturm en Dekker wil op een verantwoorde manier omgaan met mensen, milieu, energie en grondstoffen. Hiervoor is door de directie een beleidsvisie en doelstellingen op het gebied van MVO en duurzaamheid vastgesteld.

CO2 prestatieladder

Sturm en Dekker zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te verminderen. Sturm en Dekker is met het certificaat van P. Sinke Holding bv in het bezit van de CO2-Prestatieladder niveau 3: een belangrijk instrument in het aanbestedingsproces. Dit houdt in dat binnen de onderneming alle energie stromen inzichtelijk zijn en er bepaald is op welke manier de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd, hierover proactief intern en extern wordt gecommuniceerd en de organisatie actief participeert in keteninitiatieven. Middels dit certificaat (h)erkennen opdrachtgevers bedrijven die CO2-reductie serieus nemen.

Beleid

Milieu en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Daarom is Sturm en Dekker naast de huidige inspanningen op deze thema’s, waaronder het recyclen van afvalstromen als bedrijfs-, bouw-, en sloopafval, ook actief om de CO2-uitstoot te verlagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zuinig en goed onderhouden wagenpark, vergroting van het aandeel groene en hernieuwbare energie, voorlichting aan medewerkers over “het nieuwe rijden/draaien” en “good housekeeping” op het kantoor. Jaarlijks wordt het KAM-zorgsysteem getoetst aan de KAM-doelstellingen en de geleverde prestaties.

milieu en duurzaamheid staan hoog in het vaandel

Realisatie

Het realiseren van het energiebeleid is bewerkstelligd middels een energie zorgsysteem. In dit zorgsysteem wordt het energieverbruik en de CO2-uitstoot systematisch beoordeeld. Met de verbruiksgegevens wordt bepaald welke doeltreffende maatregelen worden getroffen om uitstoot van CO2 te reduceren. Tevens worden resultaten van CO2 besparende maatregelen periodiek beoordeeld. De planning van maatregelen wordt aan de hand van deze resultaten actueel gehouden.

CO2-beleid

Als onderdeel van de Sinkegroep communiceert Sturm en Dekker jaarlijks over haar energie en CO2-beleid. De bronnen voor het bepalen van de carbon footprint worden jaarlijks verzameld en verwerkt en zijn allemaal beschikbaar. De communicatie vindt op verschillende manieren plaats. Zij draagt binnen het bedrijf bij aan bewustwording en vermindering van de CO2-uitstoot en zorgt daarnaast voor transparantie richting externe belanghebbenden.

Uitstoot door vervoer

Grotendeels wordt de CO2-uitstoot veroorzaakt door het brandstofverbruik van transportmiddelen (46%) en andere machines (53%). Het brandstofverbruik bedraagt dan ook 99% van de totale footprint. Om dit te reduceren zijn een aantal maatregelen genomen. Er wordt gestreefd naar een machinepark met milieuzuinige auto’s, die tenminste voldoen aan de Euro-6 norm. Daarnaast volgen chauffeurs de training “het nieuwe rijden” en wordt er frequent gecontroleerd op bandenspanning en onderhoud. Ter optimalisatie van transportbewegingen is een deel van het wagenpark voorzien van een GPS systeem. Met behulp van dit systeem beperkt de planning het percentage “lege” ritten. Tevens worden nieuwe machines en voertuigen voorzien van boordcomputers, waarmee o.a. informatie over het brandstofverbruik wordt verzameld.

Participatie

Sturm en Dekker neemt deel aan het VERAS Branche Initiatief CO2 Prestatieladder. Het doel hiervan is om aan de hand van presentaties door derden de deelnemende bedrijven te inspireren om te komen tot CO2 reducerende maatregelen en wordt twee maal per jaar georganiseerd.

Het VERAS Branche Initiatief CO2 Prestatieladder, onderzoekt de mogelijkheid om een markt te creëren waarin, bij sloop vrijkomende bouwstoffen worden hergebruikt in nieuwbouwprojecten. Doel hierbij is het reduceren van emissies door productie en transporten van bouwmaterialen.

Daarnaast worden tijdens de bijeenkomsten sprekers uitgenodigd, welke bedrijven kunnen bijstaan met het behalen van emissie reducties. Een voorbeeld is de laatstgehouden bijeenkomst waarbij een vertegenwoordiger van de brancheorganisatie BMWT het programma Het Nieuwe Draaien (HND) heeft toegelicht. Ook is een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst dat de deelnemende bedrijven onderling informatie uitwisselen over CO2 reductieprogramma’s die men toepast in de praktijk.

Sturm en Dekker neemt deel aan het VERAS Brancheinitiatief op proactieve wijze, door het delen van kennis en informatie. Zie tevens www.skao.nl.